Göteborgsregionen säkrar samverkansarbetet med kompetensförsörjningen 

Göteborgsregionen säkrar samverkansarbetet med kompetensförsörjningen 

Nu växlar Göteborgsregionen upp arbetet med att förbättra industrins kompetensförsörjning. I mars fattades beslut om att återcertifiera Teknikcollege GR för åren 2022–2026. I Teknikcollege GR finns 11 certifierade utbildningsanordnare; både gymnasieskolor och yrkeshögskoleutbildare. Alla har förbundit sig att arbeta enligt kriterier som tagits fram av Industrirådet och som främjar god kvalitet och hög anställningsbarhet för studenterna. Beslutet innebär att regionen nu siktar framåt och stärker samverkan på lokal, regional och nationell nivå. 

Blivande ingenjör arbetar med att löda. Bild från Bredda bilden, Teknikföretagen.

Teknikcollege GR är en väletablerad och välfungerande samverkansplattform inom teknik och industri och detta är den tredje återcertifieringen  sedan första certifieringen 2008. Sedan start har Göteborgsregionens utbildningschefer och politiker valt att samverka tillsammans och med näringslivet inom teknik och industri för att säkra dess kompetensförsörjning inom delregionen.   

Det är tydligt att vikten av en regional processledare som håller i och håller ihop och håller ut i detta arbete är betydande. Detta möjliggör samverkan och förflyttningar och gör att arbetet underlättas för samtliga parter och aktörer. Helene Stensson, regional processledare för Teknikcollege GR har arbetat i sex år med Teknikcollege:  

–  Det är en fantastisk plattform som kan åstadkomma väldigt mycket om man får rätt förutsättningar. I Göteborgsregionen finns det en rad olika faktorer som skapar detta; politisk vilja och långsiktighet, engagerade utbildningsanordnare och ett arbetsliv som är villiga att satsa. Det finns många saker att jobba vidare på, men mycket finns på plats genom den struktur som är uppbyggd genom samverkan. Vårt arbetsutskott med Jannike Åhlgren, RISE som regional ordförande är också en viktig del där alla är väldigt hängivna och vill samverka för industrins bästa. 

helene_stensson

Helene Stensson, regional processledare för Teknikcollege GR

Stora rekryteringsbehov i industrin  

Västsverige är den region som har störst andel industriproduktion i Sverige och till dessa företag och branscher behövs det många kompetenta medarbetare. Den snabba elektrifieringen av fordonsindustrin i Göteborgsregionen ställer också stora krav på omställning och kompetensutveckling, både för de större tillverkarna men självklart också för underleverantörerna i industrin. Det finns siffor som visar att minst 800 000 personer i EU måste kompetensutvecklas inom batteriområdet inom de närmaste åren. Det finns också enorma behov inom andra områden som regionen behöver stötta; mjukvarutveckling, underhållskompetens, kemiteknik och hållbarhet för att nämna några kompetensområden.   

Tack vare ett nära samarbete med över 500 samverkansföretag får studenterna som läser vid en Teknikcollegecertifierad utbildning i Göteborgsregionen den senaste kunskapen inom teknik och industri och de får också många olika möjligheter att träffa branschen och företagen i sin utbildning.  

Bakom Teknikcollege står Industrirådet som 2004 initierade konceptet. Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn.  

Samverkan stärker utbildningarna  

Genom Teknikcollege kompetensråd möts representanter från företag, utbildningar, myndigheter och intresseorganisationer. I uppdraget ingår bland annat att kartlägga arbetsgivarnas behov av kompetens, samarbeta med relevanta utbildningar för att säkerställa kvaliteten, utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) och lärande i arbete (LIA) samt öka utbildningarnas och branschens attraktivitet. Kompetensrådet möts fyra gånger om året med stöd av en regional processledare från GR, Helene Stensson.  

Medlemmarna förväntas dela med sig av sin expertis och inspel från sina respektive företag och organisationer, återförankra kompetensrådets arbete och resultat och engagera sig i de beslut som fattas gemensamt.  

Jesper Hedin, expert inom kompetensförsörjning på Industriarbetsgivarna, menar att det är viktigt att Göteborgsregionen har en plattform som Teknikcollege:  

–  Teknikcollege är en bra bas för att skapa ett samarbete mellan industrin, utbildningsgivarna och kommunen.  Vi ser att det är viktigt med en bra struktur och tack vare Teknikcollege GR (TCGR) finns en kapacitet att hålla dessa komplicerade diskussioner. Det finns också en beredskap som exempelvis användes positivt under coronapandemin. GR kunde snabbt erbjuda ett anpassat utbud för anställda och företagen. Dessutom sätter Teknikcolleges kriterier en nivå och ställer krav på utbildningsleverantörer som ger kvalitet. När lärare säger att de kunnat utveckla utbildningar och lokaler just på grund av Teknikcolleges kriterier, ja då vet vi att vi gör skillnad.    

–  Dessutom är TCGR en viktig del av Teknikcollege Sverige och en föregångsregion när det gäller exempelvis arbetet med yrkesvux och branschspecifika kompetensråd. Det är en region som vi ofta använder som ett gott exempel.

Jesper Hedin, expert inom kompetensförsörjning på Industriarbetsgivarna

Jesper Hedin, expert inom kompetensförsörjning på Industriarbetsgivarna

Viktigt med lokal förankring  

En av de absolut viktigaste frågorna lokalt av det är att öka utbildningarnas och branschens attraktionskraft; alltför få väljer de teknikrelevanta programmen på gymnasiet.  

I Teknikcollege GR har man på senare tid också byggt upp en struktur med flera olika expertgrupper, klustrade i olika områden inom industrin. Arbetsutskottet träffar regelbundet företag och organisationer för fordonsindustrin, kemi- och kemiteknik samt IT/telecom/rymd för att få en djupare förståelse för deras behov gällande kompetens. Detta kanaliseras sedan vidare till olika aktörer inom Teknikcollege GR för att skapa insatser av olika slag.  

Fem nya starka år framåt  

Genom den politiska enigheten bland Göteborgsregionens utbildningspolitiker har man nu fattat beslut om att satsa vidare på Teknikcollege GR och dess arbete med samverkan. Alla 13 medlemskommuner är med och finansierar detta viktiga arbete, alla invånare har chansen att ta del av certifierade utbildningar. 

Susanna Bestelid, Regionchef Region Väst, Teknikföretagen och del av arbetsutskottet för Teknikcollege GR ser att samarbetet kommer att vara viktigt även framöver.   

–  Med den tydliga koppling till alla utbildningsnivåer och det stora nätverk som Teknikcollege är en del av så finns accelererande möjligheter att lyckas ännu starkare framöver. Att bygga vidare på det goda som redan finns, där är Teknikcollege en nyckelspelare i framtidens kompetensförsörjning.  

Även Jesper Hedin ser positivt på framtiden för Teknikcolllege GR: 

–  Teknikcollege GR kommer spela en stor roll för att beskriva industrins behov och därmed vara en nyckelspelare i samband med regionernas och kommunernas arbete med dimensioneringen och regionaliseringen av gymnasial utbildning, som vi tror kommer att förändras inom de närmsta åren.  

Susanna Bestelid, Regionchef Region Väst, Teknikföretagen och del av arbetsutskottet för Teknikcollege GR

Susanna Bestelid, Regionchef Region Väst, Teknikföretagen och del av arbetsutskottet för Teknikcollege GR.

Comments are closed.