Göteborgsregionens Kompetensnav

Vi rustar regionen för ett näringsliv i rörelse

Genom att samla utbildningar och insatser för kompetensutveckling i Göteborgsregionen ska fler av regionens invånare få möjlighet att stärka sina positioner inom nuvarande branscher eller stå bättre rustade för anställning inom en annan. En viktig utgångspunkt för arbetet är de behov och synpunkter som kommer fram i samverkan mellan företag, utbildningsanordnare och andra intressenter i kompetensråden. I Kompetensnavets verksamhet ingår allt från korta utbildningar till fleråriga kompetensutvecklingsprojekt.

Pågående projekt och initiativ

Kompetens+

Kompetens+ syftar till att bevara kompetens i regionen. Personer som drabbats av uppsägningar p.g.a. pandemin engageras i verksamheter som behöver förstärkning.

Kompetensmatchning.se

Via kompetensmatchning får företag och utbildningsanordnare tillfälle att mötas, så att företagen ges möjlighet att söka relevanta och skräddarsydda utbildningar och kurser.

Framrutan

Framrutan är ett program till företag inom fordonsindustrin som vill stärka sin konkurrenskraft. I programmet ingår olika insatser kring bl.a. artificiell intelligence och autonoma fordon.

Elektriferingsområdet

Den planerade etableringen av en ny batterifabrik i Göteborg skapar efterfrågan på nya kompetenser i regionen. Här samlar vi information om initiativ och insatser på området.   

fordon

Fordon

Fordonsindustrin befinner sig i ett teknikskifte och den snabba utvecklingen leder till nya kompetensbehov hos företagen. Exempelvis finns det de närmaste fem åren behov av ny kompetens för 30 000–40 000 ingenjörer inom elektrifiering, AI och självkörande bilar.

bygg

Teknik/industri

För branscherna inom teknik och industri finns ett ökat behov av medarbetare med längre och mer kvalificerad utbildning. Som en konsekvens av pandemin finns också stor potential för validering för att stärka varslad eller permitterad personal.

transport

Transport

I tider av globalisering och digitalisering utvecklas transportbranschen snabbt. Kompetensförsörjning är en utmaning och med anledning av pandemin finns ett behov av kompetensutvecklingsinsatser som stärker och rustar branschens medarbetare för framtiden.
handel

Handel

Handelsbranschen är sedan ett antal år tillbaka inne i en omfattande strukturomvandling. Utbildningsbehov finns kopplat till såväl branschens digitala transformation som kompetensomställning till följd av coronapandemin.

besöksnäring

Besöksnäring

Många småföretag inom besöksnäringen har behov av ökad kompetens kopplat till att driva och utveckla verksamheten. Bland annat efterfrågas validering för att säkerställa att varslad eller permitterad personal får sin kompetens dokumenterad.

INSTRUKTIONER: Bilden väljs i kolumnen. Klicka i kolumnens övre vänstra hörn (eller välj kolumnen i navigator). Klicka därefter på rubriken stil, byt till den bild du vill ha.

OBS! Radera inte textrutan med instruktionen, den syns inte i webbläsaren, men behövs för att bilden ska visas korrekt.

Samordnar, utvecklar och matchar insatser

Den 1 augusti 2020 etablerades Göteborgsregionens kompetensnav, vars syfte är att långsiktigt identifiera, samordna, utveckla och matcha praktiska insatser för näringslivets och individers omställningsbehov.

Vidareutbildar medarbetare

Deltagare i kompetensnavets utbildningar och insatser får bättre förutsättningar att behålla sitt arbete eller att få ett annat arbete i framtiden. Resultatet blir minskad arbetslöshet och ökad tillväxt i regionen.

Ser över företagens kompetensförsörjning

Företagen får stärkta förutsättningar att klara sin kompetensförsörjning. Det innebär exempelvis att de säkerställer att de har personal med rätt kompetens både nu och i framtiden. Resultatet blir en konkurrenskraftig region.

Samverkan mellan organisationer

Offentliga aktörer, företag och utbildningsanordnare får en gemensam förståelse för kompetensutveckling. Samtidigt kan organisationer samordna användningen av resurser genom att samverka. Arbetet bidrar därmed till att skapa nationell utveckling och påverkan.

Kompetensnavet arbetar i nära dialog med Göteborgsregionens övergripande kompetensråd och med de branschspecifika kompetensråden, vars ansvar är att identifiera och formulera näringslivets behov av kompetensutveckling och omställning. Komptensnavet svarar för att operationalisera dessa, samt att identifiera finansieringslösningar.

Finansiärer och medverkande organisationer

Göteborgsregionens kompetensnav är organisatoriskt en del av Göteborgsregionen (GR), men drivs i samverkan mellan GR, Västra Götalandsregionen (VGR), Business Region Göteborg (BRG) och Göteborgs stad, Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen.

Kompetensnavet är därmed en samlad verksamhet för att säkerställa genomförande av flertalet olika projekt, med olika projektägare och olika finansiärer. Arbetet leds av en styrgrupp, med representanter från var och en av de fyra samverkansorganisationerna, samt ordförande och vice ordförande i Göteborgsregionens övergripande kompetensråd. Chefen för kompetensnavet är adjungerad i styrgruppen.

Business region göteborg logotyp
Göteborgsregionen logotyp
Göteborgs stad logotyp
VGR logotyp
ESF logotyp