Samarbete stärker kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen

Göteborg

Samarbete stärker kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen

Fjorton strategiskt viktiga aktörer som står bakom Göteborgsregionens kompetensråd har nu enats om en ny avsiktsförklaring som stärker deras samarbete och i förlängningen kompetensförsörjningen. Det är goda nyheter för hela arbetsmarknaden i regionen.

Göteborgsregionens kompetensråd bildades 2018 för att förenkla för näringslivet, branscherna och utbildningssystemet att samarbeta kring olika utmaningar och stärka kompetensförsörjningen i regionen. Idag deltar fjorton strategiskt viktiga aktörer från hela regionen i rådet.

Sedan starten har Göteborgsregionens kompetensråd, tillsammans med de branschspecifika kompetensråden, erbjudit en arena för erfarenhetsutbyte där parterna gemensamt har kunnat initiera, planera och genomföra olika utvecklingsinsatser och aktiviteter. Samverkan bidrar till att stimulera näringslivets kompetensförsörjningsarbete och till att utbildningar på flera nivåer tydligare matchas mot arbetsmarknadens behov.

Den nya avsiktsförklaringen har stärkt, fördjupat och förtydligat syftet och målet med samarbetet, inte minst vad gäller vikten av omställningsinsatser för anställda.

– Det här är en unik sammansättning av aktörer som leds av arbetsmarknadens partner, Svenskt Näringsliv och LO, där vi strategiskt identifierar och synliggör behov och efterfrågan och de insatser som görs inom kompetensförsörjning, säger Johanna Redelius, enhetschef på Göteborgsregionen.

“Samverkan ger oss bättre förutsättningar att lyckas”

Engagemanget för att stärka samverkan är stort hos alla deltagande parter. Ansvarsområdena skiljer sig åt – men alla är eniga om vikten av att kompetensförsörjningen hålls högt på agendan.

– Vår samverkan kring kompetensfrågorna är oerhört viktig. Bristen på arbetskraft kombinerat med stora omställningar hos företagen gör att vi måste vara snabbfotade och lyhörda mot marknaden., säger Rudolf Antoni, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Bengt Forsling, distriktschef för LO i Västsverige instämmer:

– Avsiktsförklaringen är betydelsefull för det fortsatta engagemanget och delaktigheten i vår unika samverkan kring de viktiga kompetensfrågorna.

En styrka med avsiktsförklaringen är också att varje organisation har fått möjlighet att definiera och beskriva vad de själva bidrar med in i nätverken. På listan finns allt från statistik, analys och rapporter till utvecklandet av kontaktytor och spridandet av insatser. Det synliggör ansvarsfördelningen och visar på styrkorna hos varje enskild organisation som alla gemensamt sedan kan dra nytta av.

– Genom samarbetet blir det enklare för arbetsgivare att få tag på rätt kompetens och hitta kompetensutvecklingsinsatser för sina medarbetare samt delta i kvalitativ samverkan med både skola och utbildning. På så vis kan de vara väl förberedda inför de stora förändringar som sker på arbetsmarknaden, med tanke på globaliseringen, digitaliseringen och klimatomställningen. Samverkan ger oss bättre förutsättningar att lyckas, säger Johanna Redelius.

Comments are closed.