För en starkare kompetensförsörjning i Göteborgsregionens näringsliv

Kommunföreträdare

Vill du veta mer om hur vi samarbetar kring kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen? Läs vidare här!

Företagare

Är ditt företag eller dina medarbetare i behov av att kompetensutvecklas? Här hittar du nyheter och relevanta utbildningar för företag och branscher? 

Utbildningsanordnare

Du hittar information om våra samarbeten kring kompetensförsörjning  under de branschspecifika kompetensråden

I Göteborgsregionen samarbetar viktiga aktörer från många olika håll – branscher, utbildningsanordnare, offentliga aktörer – för att stärka kompetensförsörjningen i regionen. En del av arbetet sker i Göteborgsregionens kompetensråd, som hanterar kompetensförsörjningsfrågor på ett övergripande plan. 

I samarbetet ingår också åtta branschspecifika kompetensråd, som utgör plattformar för samverkan och dialog kring bransch- och utbildningsfrågor. De branschspecifika kompetensråden arbetar brett med  flera olika utbildningsnivåer, från gymnasieskolan till vuxenutbildning, yrkeshögskolan och högre utbildning.

0
Så många beräknas behöva kompetensutveckla sig inom batteriernas hela värdekedja i EU.
0
kommuner i göteborgsregionen samverkar kring frågor om kompetensförsörjning.
0
Så många kompetensråd jobbar för att stärka branschernas kompetensförsörjning i regionen.
0
personer utbildade sig inom ramen för Göteborgsregionens kompetensnav.