Göteborgsregionens kompetensråd

Vi verkar för regionens kompetensförsörjning på en övergripande nivå

Effektiv samverkan

Rådet ska verka för en effektiv samverkan mellan utbildningsanordnare och näringsliv. Det ska även stimulera att insatser i hela utbildningskedjan i regionen matchas efter de behov som finns.

Utbyte av idéer

Medlemmarna i rådet utbyter idéer, erfarenheter och kunskap, vilket gagnar både det regionala samarbetet och den egna organisationens arbete.

Insatser

Rådet arbetar gemensamt för att initiera, planera och genomföra gemensamma utvecklingsinsatser och aktiviteter inom kompetensförsörjning.

Initierar branschråd

När behov finns ansvarar det regionala kompetensrådet även för att branschspecifika kompetensråd bildas. Mer information om de braschspecifika kompetensråden finns här.

INSTRUKTIONER: Bilden väljs i kolumnen. Klicka i kolumnens övre vänstra hörn (eller välj kolumnen i navigator). Klicka därefter på rubriken stil, byt till den bild du vill ha.

OBS! Radera inte textrutan med instruktionen, den syns inte i webbläsaren, men behövs för att bilden ska visas korrekt.

Arbetet i kompetensrådet

Det övergripande kompetensrådet består av 17 strategiska aktörer inom kompetensförsörjning från Göteborgsregionen. Rådet verkar för en samverkan kring utmaningar för området kompetensförsörjning på kort och lång sikt – för alla branscher och oavsett konjunkturläge.

En gemensam avsiktsförklaring (klicka för att ladda ner) har tagits fram. Den utgör grunden för samverkan i kompetensrådet. Medlemmarna träffas 4 gånger om året.

Inför varje kompetensrådsmöte har man ett arbetsutskott. I detta sitter Göteborgsregionen (GR), LO och Svenskt Näringsliv. En processledare från GR administrerar rådets arbete tillsammans med arbetsutskottet.

Rådets deltagare förväntas agera som ambassadörer för verksamheten och använda informationen som de får tillgång till på ett ändamålsenligt sätt och med respekt för respektive organisations funktion och uppdragsgivare. I rådet finns det möjlighet att dela med sig av omvärldsbevakning, rapporter, konferenser och prognoser kring kompetensförsörjning. Det unika med samarbetet i det övergripande kompetensrådet är möjligheten att:

  • Hitta gemensamma samverkansmodeller
  • Skapa affärsmodeller med flera aktörer
  • Fatta beslut i strategiska frågor som påverkar tillväxten i Göteborgsregionen
  • Dra nytta av Kompetensrådet som en hävstång i den egna organisationens arbete
  • Delta i det unika erfarenhetsutbyte som sker när många aktörer samlas

Synergier och samverkan lokalt och nationellt

Det regionala kompetensrådet utgår från lokala behov och förutsättningar, därför finns en samverkan med lokala aktörer från hela Göteborgsregionen.

Kompetensrådet har även en förankring med organisationer och aktörer.

Arbetsutskottet

Om du har frågor om arbetet i Göteborgsregionens kompetensråd, hör av dig till arbetsutskottet:

Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv rudolf.antoni@svensktnaringsliv.se

Bengt Forsling, LO bengt.forsling@lo.se

Lena Hamberger, Göteborgsregionen, lena.hamberger@goteborgsregionen.se

 

Medverkande organisationer​

ESF_LOGO

Finansiär

Västra Götalandsregionen logotyp