Om oss

Göteborgsregionens framgångar bygger på ett kreativt och innovativt näringsliv. Men dagens starka position är inte självklar. För att regionen ska kunna utvecklas och växa även framöver krävs kompetensutveckling.

Kompetensförsörjning handlar om att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens med tillgången av personer som har rätt erfarenhet och utbildning.

En nära samverkan mellan branscher, företag och utbildningar är därför en viktig del i en välfungerande och matchad arbetsmarknad. I Göteborgsregionen sker den samverkan bland annat genom ett flertal kompetensråd.

Samverkan på flera nivåer

Samarbetet består huvudsakligen av två delar:

Göteborgsregionens kompetensråd, som består av strategiskt viktiga aktörer i Göteborgsregionen. Rådet samverkar för att möta utmaningarna på kompetensförsörjningsområde på såväl kort som lång sikt, för alla branscher och oavsett konjunkturläge. Det görs bland annat genom omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte, gemensamma utvecklingsinsatser och aktiviteter.  

De branschspecifika kompetensråden, där deltagarna fokuserar på utmaningarna inom kompetensförsörjningen för respektive bransch. I råden samverkar företag, myndigheter och företrädare för relevanta utbildningar, från gymnasieskolan till högre utbildning, för att bland annat stärka utbildningarna och förbättra förutsättningarna för en väl fungerande matchning på arbetsmarknaden.

Fram till och med december 2022 drev vi också Göteborgsregionens kompetensnav, ett samarbetsprojekt för att identifiera, samla, utveckla och matcha praktiska insatser för att möta omställningsbehovet hos enskilda individer och näringslivet.  

Bild tagen ur fågelperspektiv över Göteborg