Ann-Sofie Lind

Kompetensförsörjning i upp- och nedgång

Det tuffa ekonomiska läget påverkar hela byggsektorn. Då gäller det att stärka branschens attraktionskraft så att företagen är väl rustade när det vänder, säger Ann-Sofie Lind, ordförande i Byggbranschens kompetensråd och företagsrådgivare kompetensförsörjning på Byggföretagen i Göteborg.

I dag är många företag i byggbranschen pressade av det ekonomiska läget med hög inflation, höga räntor och en låg kronkurs som har gett stigande materialkostnader. I medierna rapporteras om byggkris och uppsägningar. Men det är inte ett skäl att pausa arbetet med att attrahera ny kompetens till byggbranschen, snarare tvärtom, anser Ann-Sofie Lind, som arbetar som företagsrådgivare med fokus på kompetensförsörjningsfrågor på Byggföretagen i Göteborg.

Det finns en brist på utbildade medarbetare i byggsektorn, och nedgångar i konjunkturen förvärrar ofta denna medarbetarbrist. Därför behöver arbetet med attraktion till branschen snarare intensifieras under lågkonjunktur så att branschen är så väl rustad som möjligt när det vänder.

I dag arbetar Byggföretagen framför allt med tre målgrupper; ungdomar, kvinnor och yrkesväxlare. Detta visar sig i en rad olika aktiviteter; som prova-på-mässa för högstadieelever, deltagande på Gymnasiedagarna och riktade nätverksinsatser för ökad jämställdhet. Byggföretagen sprider också kunskap om validering i byggbranschen och arbetar för att behålla och öka antalet vuxenutbildningsplatser. När det gäller utbildningar är samarbetet i Byggbranschens kompetensråd en viktig del.

– Kompetensrådet skapar en närhet och direktkontakt med GR Skola – Näringsliv. Det är oerhört värdefullt att direkt kunna påverka och inverka på exempelvis utbildningsinsatser inom hållbart byggande, dimensionering av utbildningsplatser och input för YH-tilldelning.

Attityder spelar roll

En annan viktig del arbetet med att stärka attraktionskraften och kompetensförsörjningen i branschen är att arbeta med attityder och beteendeförändringar.

– Det är viktigt att få olika generationer att möta varandra med förståelse för de olikheter som finns. Just nu har vi ett pågående projekt med Installatörsföretagen i väst och GR där vi just tar fram en interaktiv utbildning i storytelling format. Vi räknar med att lansera denna under 2024.

– Det finns en del förutfattade meningar i branschen som vi behöver slå hål på, och det kan vi bara göra tillsammans, alla aktörer som är kopplade till byggbranschen: medarbetare, företag, utbildningsgivare, branschrepresentanter, SYV och lärare, säger Ann-Sofie Lind.

Dela på LinkedIn
Rulla till toppen